Opintojakso käsittelee Suomen historian keskeisiä murroskausia 1800-lu­vulta nykyaikaan ja sen tarkoituksena on analysoida aikakauden muu­tosprosesseja ja kehityslinjoja.

Tarkaste­lukohteena ovat Suomen histo­rian eri alu­eet: valtiollisen ja kansainvälisen aseman muuttu­minen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalais­yhteiskuntaan, talouselämän kehittyminen, kulttuurin mur­ros.